sobota, Sierpień 17

Plan Poznańskiej przeorany przez Wojewodę

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Wojewoda Mazowiecki uchylił w znacznej części świeżo uchwalony przez Radę Warszawy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Południowego w kwartale ulic Al. Jerozolimskie, Marszałkowska, Koszykowa, Jana Pawła II. W znacznej części tj. 51 terenów planistycznych. Nieuchylonych pozostało jedynie 12 terenów, w tym 3 tereny zieleni, 2 pod oświatę i 1 pod naukę, 1 pod parking, 5 pod inwestycje komercyjne.

Wojewoda uznał, że w planie wprowadzono bardzo wiele zmian przez Prezydenta i Radę Warszawy na skutek zgłoszonych przez obywateli uwag do planu. Były one na tyle istotne, że plan należało ponownie wyłożyć do publicznej wiadomości, gdyż zmiany mogły naruszyć interes prawny właścicieli nieruchomości. Stąd uchylenie kilkudziesięciu obszarów.

Wojewoda zwrócił też uwagę na nieprawidłowe uzgodnienia planu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Konserwator bowiem uzgodnił plan pod warunkiem wprowadzenia w nim określonych zmian. Miasto te zmiany uwzględniło, ale powinno ponownie wystąpić do Konserwatora o uzgodnienie treści planu.

Ponadto Wojewoda uznał, że w planie wprowadzono bezprawne ustalenia dla terenu 5UA, który jest terenem zamkniętym i formalnie nie powinien być objęty ustaleniami planu.

Wojewoda stwierdził też, że w planie bezprawnie wprowadzono ustalenia dla reklam i ogrodzeń poza terenami publicznymi, bo sporządzanie planu wszczęto pod rządami ustawy, która nie dawała kompetencji do takich ustaleń radzie miasta, więc uchylił te zapisy. Zwrócono też uwagę na sprzeczne rozstrzygnięcia uwag co do terenu 2ZP w zakresie ustaleń co do powierzchni biologicznie czynnej oraz stwierdzono niezgodność treści planu z rysunkiem planu dla działki przy ul. Św. Barbary 6/8 – teren 1UŁ/MW w kontekście objęcia tego terenu ochroną konserwatorsko – planistyczną na rysunku, ale nie w tekście planu, co w konsekwencji skutkowało uchyleniem planu dla tych terenów.

Nie uchylono planu dla terenu pod realizację budynku prześmiewczo nazwanego przez przeciwników Nycz Tower, bo tam nie było niezgodności z prawem. Nie wprowadzono żadnych zmian do pierwotnego tekstu i rysunku planu. Nie uchylono też planu dla skweru zieleni przed Urzędem Dzielnicy Śródmieście, czym zablokowano budowę planowanego tam biurowca (była już wydana decyzja o warunkach zabudowy).

Teraz Miasto Warszawa musi trochę poprawić tekst planu w kwestiach powyżej podniesionych oraz ponownie uzgodnić go z Konserwatorem oraz wyłożyć ponownie do publicznej wiadomości.

Bogdan Żmijewski

Udostępnij

About Author