piątek, wrzesień 24

Rada Warszawy wezwana do usunięcia naruszenia prawa

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Bogdan Żmijewski i Andrzej Rogiński wystąpili do Rady m. st. Warszawy z wezwaniem o usunięcie naruszenia prawa w ustaleniach statutu m. st. Warszawy, celem jego poprawienia i doprowadzenia do zgodności z prawem.

Główne zarzuty dotyczą niezgodności z prawem zasad gospodarki mieniem, nieprzekazania dzielnicom zadań określonych w ustawie o ustroju m. st. Warszawy oraz braku transparentności działań Rady Miasta, a wręcz ich bezprawności przez nierealizowanie norm ustawowych demokratycznego państwa prawa.

Ponadto skarga wykazuje, że część zadań powierzonych statutem miasta dzielnicy wykracza poza upoważnienia ustawowe rady miasta, czyli jest bezprawna. W konsekwencji między innymi z tego powodu bezprawne są uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie nadania dzielnicom statutów oraz przekazania kompetencji.

Wezwanie o usunięcie prawa tymi uchwałami jest przygotowywane przez ekspertów i prawników i wkrótce będzie złożone.

Jeśli rada miasta nie poprawi powyższych uchwał w ciągu miesiąca, to zostanie złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, celem uchylenia bezprawnych ustaleń zawartych w tych uchwałach.

Ponadto zostaną złożone wnioski do Wojewody, Prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich, by w trybie nadzoru zaskarżyli te uchwały do sądu administracyjnego, celem doprowadzenia ich do zgodności z prawem, tj. by sąd uchylił bezprawne zapisy i by przeprowadzono kontrolę co do skutków prawno-finansowych wynikających z obecnego stanu prawnego, który w szczególności powoduje, że są wydawane decyzje administracyjne przez organy nieuprawnione, a to oznacza ich nieważność. To samo dotyczy nieuprawnionego dysponowania mieniem przez dzielnice oraz łamania prawa pracy przez wykonywanie go przez osoby nieuprawnione.

Skargę na statut miasta zamieszczamy na niniejszej stronie.
Zobacz PDF

Bezpartyjni Samorządowcy

Udostępnij

About Author