500 + to PiS a bonifikaty to PO

Napisane przez  Andrzej Rogiński

Władza w PRL uważała, że nieruchomości gruntowe, szczególnie w miastach, muszą być własnością państwa. Do 1989 r. użytkowanie wieczyste było praktycznie jedyną możliwością nabycia gruntów państwowych w miastach. Gdy PiS pierwszy raz rządził państwem została przyjęta ustawa potocznie nazywana „mieszkaniem za złotówkę” w spółdzielni mieszkaniowej i chociaż Trybunał Konstytucyjny wskazał na jej niekonstytucyjność i nierówno traktowała obywateli to w zasadzie została zrealizowana. Ale PiS zapomniał, że dla zapewnienia pełnej własności posiadającej umocowanie w księdze wieczystej trzeba jeszcze użytkowanie wieczyste przekształcić we własność.

W czwartek, 8 czerwca Rada Warszawy, zdominowana przez radnych PO, prawdopodobnie podejmie uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych. Oczywiście najpierw muszą zostać uregulowane stany prawne poszczególnych nieruchomości.

Intencją ustawodawcy, który uchwalił ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności było zapewnienie mieszkańcom poczucia się właścicielami i w związku z tym dobrze gospodarować nieruchomościami. Jednak wysokie opłaty za przekształcenie stanowią barierę.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na podstawie uchwały rady gminy organ właściwy do wydawania decyzji o przekształceniu tego prawa może udzielić bonifikaty od opłaty z tego tytułu.

- Wyszliśmy naprzeciw projektom uchwał zgłoszonych do Rady warszawy w 2015 roku w ramach inicjatyw obywatelskich. Wniosek Społecznego Komitetu Mieszkańców Warszawy został poparty podpisami 51 318 mieszkańców a Komitetu Inicjatywy „Grunt to Warszawa” został poparty 18 754 podpisami. – powiedział Mariusz Frankowski, przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Warszawy, członek PO - Kierowaliśmy się także koniecznością zrównania w prawach osób fizycznych zamieszkujących domy jednorodzinne, które posiadają dzisiaj prawo do 95 % bonifikaty z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność na podstawie uchwały nr XXX/945/2008 Rady Warszawy z dnia 8 maja 2018 r., z osobami, które posiadają spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu, a także słusznym postulatem społecznym zmierzającym do realizacji prawa własności osób posiadających wspomniane wyżej prawa.

Projekt uchwały rady miasta obejmuje dwie maksymalne stawki bonifikaty 95 % i 99 %. Osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe, które wniosły opłatę za cały okres użytkowania (99 lat) uzyskałyby 99 % bonifikaty.

Andrzej Rogiński

Blowjob