Reformy oświaty

Napisane przez 

W poniedziałek, 4 września ponad 200 000 uczniów rozpoczęło naukę, w tym połowa w szkołach podstawowych. Inauguracja roku szkolnego odbyła się w Technikum Kinematograficzno – Komputerowym przy ul. Polnej 7, które powstało w budynku gimnazjum nr 36.


–Od ponad dziesięciu lat modernizujemy kształcenie zawodowe i dostosowujemy je do potrzeb rynku pracy. Dbamy o technika i staramy się, aby jakość świadczonych usług edukacyjnych w tych placówkach była na wysokim poziomie, a czynimy to w przekonaniu, że ta ścieżka kształcenia to rozsądny wybór. Dlaczego? Każdy młody człowiek kończąc technikum ma już zawód, dzięki czemu szybciej jest gotowy do usamodzielnienia się, podjęcia pracy, jednocześnie mogąc kontynuować naukę w szkole wyższej – mówi Włodzimierz Paszyński, zastępca Prezydent m.st. Warszawy.

Nowa sieć szkół obejmuje 251 szkół podstawowych (w tym 248 szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz 3 szkoły dla dorosłych), 101 liceów ogólnokształcących, 47 techników i 33 szkoły branżowe I-go stopnia dla młodzieży. Łącznie w Warszawie jest blisko 500 samorządowych szkół różnego typu.

Gimnazja przekształcone
W Warszawie:

  • 51 gimnazjów zostało przekształconych w szkoły podstawowe
    (30 dla dzieci i młodzieży  + 2 dla dorosłych + 19 specjalnych),

  • 64 gimnazja zostały włączonych do szkół podstawowych
    (46 dla dzieci i młodzieży + 1 dla dorosłych + 17 specjalnych),

  • 8 gimnazjów zostało przekształconych w szkoły ponadpodstawowe (7 szkół ogólnodostępnych + 1 szkoła specjalna),

  • 30 gimnazjów zostało włączonych do szkół ponadpodstawowych
    (28 dla dzieci i młodzieży + 1 dla dorosłych + 1 specjalna).

Inwestycje i remonty 
W tym roku zaplanowaliśmy na remonty i konserwacje placówek oświatowych 116 mln zł. Duża część tych prac jest związana ze zmianami oświatowymi. Remonty były w 421 placówkach, w tym w: 147 szkołach podstawowych, 149 przedszkolach, 43 gimnazjach, 38 liceach ogólnokształcących, 16 szkołach zawodowych, 13 poradniach i placówkach edukacji pozaszkolnej, 15 szkołach i placówkach specjalnych. Najwyższe wydatki na remonty i konserwacje zaplanowano w Śródmieściu (20,5 mln zł), na Woli (12 mln zł), Mokotowie (11,9 mln zł) i Pradze-Południe (8,3 mln zł).

Szacujemy, że w Warszawie koszty przystosowania szkół do zmian oświatowych wyniosą 70 mln zł. Najwięcej środków przeznaczono na utworzenie i doposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach podstawowych (fizyczna, chemiczna, biologiczna). Duże wydatki Warszawa ponosi także na tworzenie placów zabaw w gimnazjach przekształconych w szkoły podstawowe, przystosowanie świetlic szkolnych, stołówek, toalet i ogólnie zwiększenie wyposażenia szkół. Przykładem jest gimnazjum nr 143 przy ul. Bartniczej 8, które zostało przekształcone w szkołę podstawową nr 378. Od piątku, 1 września, z nowych sal będą korzystają dzieci w wieku przedszkolnym, a od 4 września kolejne roczniki ze szkoły podstawowej. Dostosowanie tylko tej placówki do potrzeb młodszych dzieci kosztowało 664 488,18 zł. Łącznie dzielnica Targówek wydała 5,3 mln zł na dostosowanie swoich placówek, Śródmieście – ok. 5 mln zł.

Pytania do dzielnic

Proszę o podanie kosztów przystosowania szkół do zmian oświatowych w dzielnicy.

Proszę o podanie na przykładzie jednego obiektu szkolnego na co wydano środki finansowe.

Czy zmieniła się liczba nauczycieli i dlaczego? Czy są nauczyciele, którzy uczą w kilku szkołach by osiągnąć pensum?

Komentarz

Aktualna reforma oświaty przyjęła 8-letnią szkołę podstawową i 4-letnie liceum ogólnokształcące w miejsce 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum i 3-letniego liceum ogólnokształcącego.Liczba lat nauki w szkole nie zmieniła się.

Co się zmieniło?

Zwiększyła się różnica lat pomiędzy pierwszoklasistami a uczniami ostatnich klas. W miejsce sprawdzianu szóstoklasisty będzie sprawdzian ósmoklasisty.

Na przełomie roku szkolnego 2018/2019 oraz 2019/2020 do liceów jednocześnie udadzą się uczniowie klasy trzeciej gimnazjum (obecna pierwsza gimnazjum) oraz klasy ósmej szkoły podstawowej (obecna klasa szósta). Co więcej, choć wszyscy pójdą do pierwszej klasy liceum, ci pierwsi będą chodzić do liceum trzyletniego, drudzy zaś do czteroletniego.

Wydatki publiczne związane najpierw z utworzeniem gimnazjów a następnie z ich zniesieniem. A zatem zapłaciliśmy dwukrotnie i to jest strata. Partie polityczne przejmują władzę i podejmują działania na czas jednej kadencji, a zatem nie uznają ciągłości państwa.

Wykształcenie i wychowanie ucznia określają programy nauczania. Trudno doszukać się w nich przełomowych zmian. Owszem przesunięto akcenty. Pozytyw: wprowadzenie nauki programowania. Jakość procesu nauczania-uczenia się zależeć będzie od tych samych nauczycieli.

Negatyw: nauczyciele objazdowi.

Czy ubyło etatów czy nie? Minister mówi, że przybyło a ZNP (prezes Broniarz) przeczy temu.

Reformę edukacji przeprowadzą nauczyciele we współpracy ze środowiskiem swojej szkoły. Żaden rząd nie zapewni reformy odgórnie.

Zobaczymy co zrobią wspólnie nauczyciele, rodzice i uczniowie, jak funkcjonować będą rady szkół, samorządy uczniowskie.

SP 323

Panie redaktorze,

nawiązując do pana maila przesyłam odpowiedzi na zadane pytania.

Proszę o podanie kosztów przystosowania szkół do zmian oświatowych w dzielnicy.

W związku z koniecznością przeprowadzenia zmian w ustroju szkolnym w dzielnicy Mokotów zaplonowano wydanie 6 993 465 zł.

Proszę o podanie na przykładzie jednego obiektu szkolnego, na co wydano środki finansowe.

Środki finansowe wydane w związku ze zmianami w ustroju szkolnym w Szkole Podstawowej nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery przy ul. A. Grottgera 22:

- na zakup materiałów i wyposażenia: 59. 000 zł.

- na zakup pomocy dydaktycznych: 85 800 zł.

- na prace remontowe: 42 000 zł.

  Razem: 186 800 zł.

Czy zmieniła się liczba nauczycieli i dlaczego?

Liczba nauczycieli zatrudnionych w mokotowskich przedszkolach, szkołach i placówkach wynika ze szczegółowej organizacji poszczególnych jednostek. W roku szkolnym 2017/2018 w stosunku do roku szkolnego 2016/2017, według  danych z arkuszy zatwierdzanych w maju br., liczba nauczycieli wzrosła, przede wszystkim w oddziałach przedszkolnych. Wzrost ten wynika m.in. z większej liczby oddziałów oraz godzin dydaktycznych. m.in. dla dzieci trzyletnich, które od roku szkolnego 2017/2018 mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Szczegółowe informacje dotyczące zmian w organizacji znane będę pod koniec września br., po zatwierdzeniu aneksów do arkuszy organizacji.

Czy są nauczyciele, którzy uczą w kilku szkołach by osiągnąć pensum?

Organ prowadzący zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Karta nauczyciela (Dz.U. z 2017 poz. 1189 z późn. zm.) może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub – za jego zgodą – na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Urząd Dzielnicy Mokotów nie podejmował w tym roku takich działań. Dokładne dane poznamy po 30 września br.

Panie redaktorze, jeśli zależałoby panu na dodatkowym komentarzu czy rozmowie z burmistrzem Krzysztofem Skolimowski proszę o taką informację, burmistrz chętnie z panem porozmawia.

Pozdrawiam

--
Monika Chrobak-Budzińska, Rzecznik prasowy URZĄD M.ST. WARSZAWY

Blowjob