piątek, 30 czerwiec 2017 17:57

Dlaczego w Wilanowie brakuje ulic?

Napisane przez  Bogdan Żmijewski

Wiele ulic w Dzielnicy Wilanów wymaga budowy lub przebudowy i modernizacji. Mam na myśli ulice Branickiego, Gieysztora, Herbu Szreniawa, Przyczółkową.

Historia budowy ulicy Branickiego zaczęła się w marcu 2008 r. O zgodę na budowę wystąpiła firma Polnord i ją uzyskała. Następnie zgodę tę przeniesiono we wrześniu na Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych za zgodą stron. Zrealizowano tylko niewielki odcinek tej drogi w rejonie ul. Kazachskiej. Pozostały odcinek to rozgrzebany teren budowy, na którym nic się nie dzieje.

W związku z powyższą sytuacją firma GTC postanowiła przejąć w tym zakresie inicjatywę i w dniu 30.12.2016 r. dokonała zgłoszenia budowy, a w zasadzie przebudowy tej drogi na stan docelowy. Dzielnica Wilanów wniosła sprzeciw od tego zgłoszenia z powodów formalnych. Inwestor odwołał się do Wojewody, który uchylił sprzeciw władz Wilanowa, również z powodów formalno–proceduralnych tj. wykazując, że Dzielnica złożyła sprzeciw po terminie i w sposób nieuprawniony.

Sytuacja jest kuriozalna. Jest inwestor, który bierze sprawy publiczne w swoje ręce, chce modernizować drogę, a Dzielnica robi wszystko, aby mu to utrudnić, a sama nie kwapi się do realizacji tej modernizacji, bo nie ma na to pieniędzy. Błędne koło…

Formalnie po decyzji Wojewody firma GTC mogłaby teraz budować tę drogę, ale jej nie realizuje, bo po co im budować ulicę Branickiego, skoro władze Warszawy, wspierane przez Burmistrza Wilanowa, odmawiają im pozwolenia na budowę Galerii Wilanów, twierdząc, że jest niezgodna z planem miejscowym, choć sądy administracyjne wyrażają inne zdanie. Natomiast Urząd innym podmiotom zgody na budowę galerii handlowej wydał na terenie tego samego planu miejscowego (Royal Wilanów) i na terenach sąsiednich planów (Bricoman), i innych terenach w innych dzielnicach Warszawy w takim samym stanie prawnym jak lokalizacja GTC. Skutkiem tego sporu mieszkańcy Wilanowa nie mają dróg. I nie mają też galerii.

Firma GTC nadal planuje wybudować drogi, a w szczególności ulicę Herbu Szreniawa i tunel pod tą ulicą (w ciągu tej ulicy), by w przyszłości, gdy będzie realizowana galeria, był wyjazd pod ul. Przyczółkową w kierunku Warszawy. W kwestii budowy tunelu firma wystąpiła o zgodę na budowę do Dzielnicy Wilanów. Niestety nastąpiło dwukrotne bezpodstawne zawieszenie postępowania przez Dzielnicę w sprawie pozwolenia na budowę tunelu pod ul. Herbu Szreniawy. Wojewoda dwukrotnie uchylał jej postanowienia o zawieszeniu. Za pierwszym razem Wojewoda wskazał, że postanowienie zawieszające zapadło z rażącym naruszeniem prawa. Za drugim razem Wojewoda również jednoznacznie przesądził, że nie było podstaw do zawieszenia postępowania. Na skutek bezprawnych i bezpodstawnych zawieszeń postępowanie wydłużyło się jak dotąd o blisko 7 miesięcy (okresy od zawieszenia do zwrotu akt do dzielnicy po uchyleniu zawieszenia). Sprawa nadal nie jest zakończona.

Nastąpiło też zawieszenie przez Dzielnicę postępowania w sprawie pozwolenia na budowę ulicy Herbu Szreniawa. Wojewoda, uchylając to zawieszenie, jednoznacznie wskazał, że też było ono bezpodstawne. Takie stanowisko Dzielnicy dziwi. Dzielnica sama nie ma pieniędzy na budowę tych dróg, a innym nie pozwala ich realizować. Wręcz nawet można odnieść wrażenie, że celowo i z premedytacją blokuje działania inwestora, bo niezrażona decyzjami Wojewody uporczywie zawiesza znowu prowadzone postępowania.

Dodać należy jeszcze, że ulice Gieysztora i Herbu Szreniawa są na liście ulic objętych sporem sądowym pomiędzy Polnord, a Miastem Stołecznym Warszawa. Do momentu rozstrzygnięcia tegoż sporu (jeszcze wiele, wiele lat) drogi te nie mogą być zrealizowane ze środków publicznych. Natomiast GTC ma zgodę Polnordu na ich realizację.

Co ciekawe, Wojewoda już dawno wydał pozwolenie na budowę odcinka tunelu pod ul. Przyczółkową i na modernizację ul. Przyczółkowej od skrzyżowania z ul. Vogla i Branickiego do Wilanowa, tj. na drogi pozostające w jego jurysdykcji.

Fakty pozostawiam bez komentarza. Obywatelu, skomentuj sobie sam. 

Bogdan Żmijewski