Regulamin zamieszczania reklam w tygodniku „Południe”

Regulamin zamieszczania reklam
w tygodniku „Południe”

  1. Definicje:

   Zleceniodawca – osoba (fizyczna lub prawna) składająca zamówienie na reklamę
   Wydawca – POŁUDNIE  Andrzej Rogiński
   Południe – trzy gazety kolportowane w 11 dzielnicach lewobrzeżnej Warszawy
   Zamówienie – formularz z wyszczególnieniem rodzaju i warunków zamieszczenia reklamy
   Emisja – opublikowanie reklamy
   Materiały reklamowe – reklamy zgodne z „Warunkami technicznymi zamieszczania   ogłoszeń i reklam” w tygodniku Południe w formie gotowej do opublikowania

  2. Warunki ogólne:

   a)    cenę reklam oraz wysokość możliwych upustów określa „Cennik reklam’; wysokość upustu określa się indywidualnie w zależności od wielkości zamówienia i częstotliwości emisji
   b)    ceny podane w cenniku są cenami netto - do cen netto doliczany jest podatek VAT
   c)    wydawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia powstałe z winy umyślnej lub w wyniku rażącego niedbalstwa; odszkodowanie z

  3. Zamówienie i zasady płatności:

   a)    zamówienia emisji reklam dokonuje się na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie www.poludnie.com.pl  podpisanym i ostemplowanym przez zamawiającego i przesłanym fax-em lub e-mailem do wydawcy; zamówienie reklamy może też wynikać z odrębnej umowy podpisanej z wydawcą; zamówienie określa formę reklamy, jej rozmiar, lokalizację, liczbę zamawianych emisji, termin uruchomienia kampanii i cenę
   b)    pełnej płatności za reklamę należy dokonać przelewem na rachunek wydawcy wskazany w fakturze przesłanej zamawiającemu
   c)    złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o emisję reklamy
   d)    złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie przez wydawcę faktury bez podpisu zamawiającego
   e)    gotowe materiały reklamowe zamawiający zobowiązany jest dostarczyć wydawcy na 4 dni robocze przed ustalonym terminem emisji reklamy; niedostarczenie materiałów na czas zwalnia wydawcę z obowiązku jej emisji w ustalonym terminie i może być traktowane przez wydawcę jako rezygnacja z całości lub części zamówienia ze skutkiem określonym poniżej
   f)    rezygnacja z całości lub części zamówienia musi być dokonana na piśmie pod rygorem nieważności; rezygnacja dokonana w okresie od 15 do 10 dni roboczych przed ustalonym terminem emisji reklamy powoduje konieczność zapłacenia przez zamawiającego kary umownej w wysokości 50 % wartości zamówienia; rezygnacja dokonana w okresie od 10 do 5 dni roboczych przed ustalonym terminem emisji powoduje konieczność zapłacenia przez zamawiającego kary umownej w wysokości 80% wartości zamówienia; jeśli zamawiający dokona rezygnacji z zamówienia w okresie od dwóch dni przed ustalonym terminem emisji reklamy – zapłaci karę umowną w wysokości 100 % wartości zamówienia

  4. Treść i forma reklam:

   a)    wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść emitowanych reklam; zamawiający zobowiązany jest do naprawienia wydawcy ewentualnych szkód powstałych w wyniku emisji reklamy w tym do poniesienia kosztów postępowań spornych
   b)    reklamy nie mogą naśladować elementów stron Tygodnika „Południe” i powinny być łatwo rozpoznawalne jako reklamy; wydawca zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania reklam słowami „reklama”, „ogłoszenie”, „artykuł sponsorowany” itp.
   c)    wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy emisji reklamy, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści lub treści wynika, że są sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich; wydawca może również odmówić emisji reklamy jeżeli jej forma lub treść są sprzeczne z linią programową Tygodnika „Południe” lub interesem wydawcy

  5. Warunki techniczne:

   a)    kompletne materiały reklamowe konieczne do rozpoczęcia kampanii,  wykonane zgodnie z określonymi przez wydawcę wymogami technicznymi określonymi w „Warunkach technicznych zamieszczania ogłoszeń reklam” muszą być dostarczone przez zamawiającego nie później niż na 4 dni robocze przed rozpoczęciem emisji
   b)    materiały reklamowe przyjmowane są w plikach: eps, tit, cdr X3, jpg

  6. Dodatkowe usługi:

   wydawca może zamówić wykonanie reklamy dla klienta; w takiej sytuacji pobiera
   30 % marżę od usługi wykonanej przez zatrudnionego przez siebie wykonawcę zewnętrznego

  7. Postanowienia końcowe:

   a)    w przypadkach zaistnienia sporów związanych z publikacją reklam, będą one    rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby wydawcy
   b)    regulamin obowiązuje od dnia 14 czerwca 2012 r. do odwołania

Blowjob