poniedziałek, 15 lipca

Lepiej być właścicielem niż dzierżawcą

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Andrzej Rogiński

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2018 poz. 1716) spowodowała, że z dniem 1 stycznia 2019 r. grunty pod budynkami mieszkalnymi stały się własnością prywatną mieszkańców.

Nie stało się tak w SBM Stokłosy ponieważ nasza Spółdzielnia nie jest użytkownikiem wieczystym lecz dzierżawi grunty od miasta Warszawa. Nadarza się okazja by zmienić ten stan rzeczy.

113 członków Spółdzielni w trzy dni podpisało się pod przygotowanym przeze mnie projektem uchwały na Walne Zgromadzenie Członków SBM Stokłosy w dniu 28 lutego 2019 r. z żądaniem zamieszczenia jej w porządku obrad oznaczonym 7 stycznia 2019 r. przez Zarząd SBM Stokłosy pod numerem 7. „Rozpatrzenie spraw związanych z regulacją stanu prawnego gruntów pod nieruchomością przy ul. Jastrzębowskiego 22 …” [podstawa prawna: art. 83 ust. 10, 11 Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i § 73 ust. 3 Statutu Spółdzielni].

Podpisy te świadczą o naszym zainteresowaniu zmianą dzierżawy we własność.

Jak to zrobić bez wyciągania pieniędzy z naszych portfeli, średnio mniej więcej po ok. 3000 zł na mieszkanie? Środki na ten cel możemy zdobyć ze sprzedaży prawa współużytkowania wieczystego gruntu przy ul. Jastrzębowskiego 22 wraz z prawem współwłasności pawilonu położonego na tej nieruchomości, gdzie obecnie znajdują się biura Spółdzielni.

Przypominam, że 20 czerwca 2018 r. m.in. z uwagi na niedostatek informacji Walne Spółdzielni oddaliło ten temat. Zarząd w grudniowym wydaniu „Informatora Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Stokłosy” na stronach 23 – 25 przedstawił cztery możliwości:

  1. Sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej i współwłasności budynku;
  2. Kupno udziału w nieruchomości gruntowej i współwłasności budynku od współwłaściciela (SIM Ursynów);
  3. Sądowe zniesienie współużytkowania;
  4. Nie robienie niczego.

Ostatnie z tych rozwiązań jest najgorsze, bo budynek dekapitalizuje się, a wcześniej czy później i tak trzeba będzie podjąć decyzję. Odwlekanie jej, w aktualnej sytuacji nie jest dobrym rozwiązaniem. Wybór nr 4 byłby wyborem osoby niegospodarnej.

Propozycja uchwały wniesiona przez członków Spółdzielni różni się od czterech zaproponowanych przez Zarząd. Różnica polega na tym, że uzyskane środki ze sprzedaży prawa współużytkowania wieczystego gruntu przy ul. Jastrzębowskiego 22 wraz  z  prawem współwłasności pawilonu położonego na tej nieruchomości przeznaczymy na dokończenie regulacji stanu prawnego gruntów, na których znajdują się budynki z naszymi mieszkaniami oraz garaże, parkingi, place zabaw i inne. Część środków trzeba będzie przeznaczyć na adaptację pomieszczeń na biuro Spółdzielni, poza tym pawilonem i doposażenie biura. Ewentualną pozostałość środków można przeznaczyć na fundusz remontowy proporcjonalnie dla wszystkich budynków mieszkalnych.

Załączony projekt uchwały gwarantuje, że środki uzyskane ze sprzedaży pawilonu nie zostaną roztrwonione na mniej istotne cele, a ich wydatkowanie będzie pod kontrolą.

Uchwała Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu proponowanym przez członków, zmusi   Zarząd i Radę Nadzorczą, bez względu na skład personalny tych organów, do precyzyjnego spełnienia woli członków Spółdzielni.

Gdy grunty pod budynkami mieszkalnymi, dzierżawionymi przez Spółdzielnię Stokłosy, uzyskają status użytkowania wieczystego to natychmiast – z mocy prawa – staną się własnością.

Udostępnij

About Author