poniedziałek, 15 lipca

Wsiądziemy na Muranowie i na Placu Konstytucji

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Andrzej Rogiński

W końcu maja 2019 r. Metro Warszawskie rozpisało przetarg – w systemie projektuj i buduj – na wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektów budowlanych dla stacji A12 (Zadanie 1) oraz A16 (Zadanie 2) I linii metra w Warszawie wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej. Na sporządzenie projektu i wszelkie formalności przeznaczono do 24 miesięcy, natomiast nadzór autorski nad realizacją prac ma być pełniony do końca 2026 r.

27 grudnia 1999 r. podczas posiedzenia kierownictwa Urzędu m.st. Warszawy przyjęto informację dotyczącą programu oszczędnościowego  budowy I linii metra. Ustalono, że zostanie zaniechana budowa stacji Plac Konstytucji i Muranów (w dokumencie zapisano: ul. Nowotki).

Kłopoty finansowe spowodowały zatem o tymczasowym zaniechaniu budowy stacji A12 Plac Konstytucji i A16  Muranów. W rejonie stacji Muranów mieszkał prof. Marian Rataj, pierwszy przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Metra. Bardzo pragnął, by ta stacja powstała. Plac Konstytucji planowany był jako stacja przesiadkowa, bowiem na niej pasażerowie mieli przesiadać się na linię metra łączącą Dworzec Zachodni przez Ochotę z prawobrzeżną stroną Warszawy. Społeczny Komitet Budowy Metra co pewien czas upominał się o zaniechane stacje.

Metro Warszawskie od dawna twierdziło, że „Wybudowanie stacji metra Plac Konstytucji i Muranów radykalnie poprawi dostępność komunikacji zbiorowej w centrum miasta. Co ważne uruchomienie tych stacji nie pociągnie za sobą zmiany częstotliwości kursowania pociągów na pierwszej linii metra. […] Po ich wybudowaniu pasażer, znajdujący się pomiędzy stacjami metra w Śródmieściu, będzie miał nie więcej niż 400 metrów do najbliższego wejścia jednej ze stacji. Według ekspertów w dziedzinie komunikacji zbiorowej, taka odległość (poniżej 500 metrów) zapewnia, że pasażer będzie skłonny skorzystać z metra kosztem alternatywnych środków transportu”.

Teren planowanej stacji Muranów ma objąć swym zasięgiem obszar znajdujący się wzdłuż południowej części odcinka ul. gen. Władysława Andersa, od północy ograniczonego ul. Stawki, a od południa ul. Świętojerską i  M. Anielewicza. Projektowana stacja znajdzie się pod ul. Andersa, torami tramwajowymi oraz drugim pasem jezdni. Stacja Plac Konstytucji zlokalizowana będzie w ciągu ul. Marszałkowskiej na odcinku od placu Konstytucji do ulicy Hożej.

6 lipca 2006 r. Metro Warszawskie podpisało umowę z Instytutem Rozwoju Miast na wykonanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia budowa stacji A12 Plac Konstytucji i stacji A16 Muranów. Raport zawiera opis przewidywanego wpływu budowy i eksploatacji stacji na otaczające środowisko.

13 lutego 2019 r. podczas sesji Rady Dzielnicy Śródmieście radny Grzegorz Rogólski zwrócił się z pytaniem o budowę stacji metra Plac Konstytucji  i Muranów. Dobiesław Kadlof  z Zarządu Transportu Miejskiego poinformował, że jeśli chodzi o dodatkowe stacje metra to Plac Konstytucji znajduje uzasadnienie ale dopiero w przyszłości gdy pojawi się trzecia linia metra, natomiast w przypadku „Muranowa” tak nie jest z uwagi na wprowadzone przesunięcie stacji „Ratusz Arsenał” na północ od pierwotnie planowanego położenia oraz zbieżność na całym odcinku z linią tramwajową.

21 maja 2019 r. Metro Warszawskie opublikowało informacje przetargowe.  Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektów budowlanych dla stacji A12 (Zadanie 1) oraz A16 (Zadanie 2) I linii metra w Warszawie wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla stacji A16.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje: budowę stacji A12 (planowana lokalizacja w ciągu ul. Marszałkowskiej, od pl. Konstytucji do rejonu skrzyżowania z ul. Wilczą); 2. rozbudowę i przebudowę infrastruktury towarzyszącej, w tym: — przebudowę tunelu szlakowego B12/B13 (łączącego obecnie stację A11 „Politechnika” i stację A13 „Centrum”), — rozbudowę systemu wentylacji dla tuneli szlakowych: B12 i B13 wraz z budową wentylatorni szlakowych i czerpnio-wyrzutni, przebudowę instalacji, urządzeń i systemów całoliniowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania I linii metra; rozbudowę i przebudowę pozostałej infrastruktury i urządzeń powiązanych. Planowane przedsięwzięcie obejmuje: 1. budowę stacji A16 (planowana lokalizacja w ciągu ul. gen. W. Andersa, od rejonu skrzyżowania z ul. M. Anielewicza do rejonu skrzyżowania z ul. Stawki) wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej.

Odległości  pomiędzy stacjami: A15 Ratusz Arsenał a A17 Dworzec Gdański  1534 m oraz A11 Politechnika a A13 Centrum 1450 m. W przyszłości odległości pomiędzy stacjami będą krótsze i wyniosą: A11 Politechnika a A12 Plac Konstytucji 592 m, A12 Plac Konstytucji a A13 Centrum 858 m, A15 Ratusz a A16 Muranów 635 m, A16 Muranów a A17 Dworzec Gdański  899.

Na ilustracji: Tak miała wyglądać stacja Plac Konstytucji wg projektantów Metroprojektu. Ze zbiorów autora.

Udostępnij

About Author