poniedziałek, 20 maja

Augustówka – osiedle zaniedbane przez władze

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Administracja dóbr wilanowskich, w imieniu hrabiny Aleksandry Potockiej, zawierała umowy dzierżawy z gromadami wsi. W latach 1872 – 1891 wydzierżawiano prawo do polowania m.in. w Augustówce – za 6 rubli srebrnych. Wzmianka na ten temat pochodzi z Archiwum Gospodarczego Wilanowskiego. Przez niewielką wieś Augustówkę wiele lat wcześniej prowadziła droga w górę Wisły do Czerska.

„Augustówka – wś, pow. warszawski, gm. i par. Wilanów, ma 171 mk., 62 morg. Włość. i 2 dwor.” – Takie hasło znajduje się w „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”, wydanym w latach 1880–1902. Natomiast Elektrociepłownia Siekierki została oddana do użytku w 1961 r. Lokalizację zatwierdził w 1956 r. ówczesny premier Józef Cyrankiewicz. Daty te zestawiam po to by zdementować plotkę jakoby mieszkańcy Augustówki pojawili się po wybudowaniu elektrociepłowni. Było wręcz przeciwnie. To zakład przemysłowy jest gościem na tym terenie, ale nie zachowywał się i nie zachowuje jak gość.

Stan zaniedbania

Augustówka znajduje się na południe od Łuku Siekierkowskiego. Do tego osiedla należy przysiółek Małe Siekierki. Ciągnie się ona do granic Wilanowa. Od wschodu graniczy z Wisłą a od zachodu z ulicami Biedronki, Wiertniczą, Okrężną i Jeziorkiem Czerniakowskim. Na północ zaś od Łuku Siekierkowskiego leżą Siekierki. Wschodnią część obszaru zajmuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Znajdziemy tam ponadto ogródki działkowe, zdegradowane łąki, pola, nieużytki.

Ponieważ mieszkańców było mało więc władza nie liczyła się z nimi i przyzwalała na lokalizowanie kolejnych instalacji. Do elektrociepłowni dołączyła Oczyszczalnia Ścieków Południe, oddzielając Augustówkę od Wilanowa, trzy betoniarnie oraz przedsiębiorstwa odbierające i sortujące odpady: Remondis, Suez i Lecaro. Ponadto przy ul. Zawodzie znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, której specjalnością jest odbieranie farb i lakierów. Wjazd do tych firm jest od ulicy Zawodzie, która jest dla części osiedla główną drogą dojazdową do prywatnych domów. Wymienione zakłady są przyczyną znacznego ruchu wyspecjalizowanych samochodów ciężarowych, betoniarek, śmieciarek, szambiarek, tirów wiozących biomasę do EC Siekierki. Sporządzający na zlecenie inwestorów instalacji raporty o oddziaływaniu na środowisko potrafią zauważyć miejsca lęgowe ptaków a zupełnie nie dostrzegają homo sapiens. Tacy to fachowcy.

Jak widać władza hojnie obdarowała osiedle Augustówka zakładami, których działalność nie jest obojętna dla otoczenia. Ale czego nie ma? Nie ma sieci gazowej bo Polska Spółka Gazownicza nie chce jej ułożyć pomimo odpowiedniej liczby zgłoszeń. Nie ma dostaw energii cieplnej ponieważ za ogrodzeniem EC Siekierki produkuje tą energię. Nie ma kanalizacji chociaż o rzut kamieniem jest śmierdząca oczyszczalnia ścieków. Całe szczęście w tym nieszczęściu polega na tym, że w końcu lat 80-tych XX w. mieszkańcy w czynie społecznym zbudowali wodociąg. Często występują jednak przerwy w dostawach wody bo stara instalacja psuje się. MPWiK dostarcza wodę, na której widok odwraca się głowę.

Na czym jeszcze polega nierówne traktowanie mieszkańców Augustówki? Oto ceny nieruchomości kształtują się na poziomie ok. 600 zł za m kw. Ale 3 km dalej, w Wilanowie, na Sadybie są wielokrotnie wyższe. Ale opłaty cywilno-prawne za nieruchomości mieszkańcy tego osiedla płacą takie same jak pozostali mieszkańcy Mokotowa.

Mikroprogram rewitalizacji Mokotowa nie obejmuje obszaru Augustówki, albowiem nie została uznana za obszar zaniedbany.

Spalanie odpadów

Mieszkańcy zaniedbanego infrastrukturalnie osiedla Augustówka zostali zaalarmowani budową spalarni śmieci w Elektrociepłowni Siekierki. W tej sytuacji stowarzyszenie Mokotów dla wszystkich zwróciło się do Rady Dzielnicy Mokotów o ujęcie w porządku dziennym sesji Rady Dzielnicy Mokotów punktu dotyczącego spalarni na terenie EC Siekierki.

23 marca odbyło się zebranie Dzielnicowej Komisji Gospodarki Komunalnej, Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska. Udział wzięli przedstawiciele inwestora czyli PGNiG Termika, właściciela Elektrociepłowni Siekierki oraz grupa mieszkańców. Termika chce sukcesywnie zmniejszać udział węgla w procesie produkcji ciepła i energii elektrycznej dla Warszawy. W tym celu przygotowuje budowę obiektu, który nosi nazwę „jednostka wielopaliwowa”. W literaturze fachowej nazywane jest to „instalacją spalania wielopaliwowego”. W instalacji tej, oprócz węgla, mają być spalane odpady, tj. RDF i biomasa. Wydajności tej instalacji ma wynieść 250 000 Mg/r.

Pojawiło się więc nowe zagrożenie: współspalarnia odpadów. Obawy mieszkańców, którzy stracili wiarę we władze samorządowe i państwowe odnoszą się do jakości powietrza w związku z dostawami i spalaniem odpadów oraz uciążliwości i skutków przejazdu 70. ciężarówek dziennie. Każda z ciężarówek ma wwozić na teren EC Siekierki 13,5 t ładunku.

Niepokój mieszkańców, w szczególności o uciążliwości transportu, podzielili radni. Obiecali wracać do sprawy.

Nic się samo nie zrobi

Przede wszystkim pora postawić tamę uszczęśliwianiu mieszkańców lokowaniem kolejnych instalacji niosących zanieczyszczenie powietrza i hałas, degradującym okolicę. Na Mokotowie, w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy, gospodaruje Zarząd Dzielnicy nadzorowany przez Radę, która ma reprezentować mieszkańców.

Warto zatem przypomnieć o ustawowych obowiązkach samorządu terytorialnego. Zajrzyjmy do Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95 (Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378). W art. 7. 1. Czytamy: „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; […] 5) ochrony zdrowia;” Wynika stąd jasno czym powinny zająć się organy mokotowskiego samorządu. Mieszkańcy Augustówki mają więc prawo domagania się dbałości o ich sprawy przez samorząd, na którym to spoczywa obowiązek.

Można przyjąć plan usuwania wieloletniego zaniedbania. Będziemy zatem dowiadywać się co w tej sprawie dotychczas zrobił Zarząd Dzielnicy Mokotów oraz jaki jest jego plan działania w tej mierze. Jesteśmy zainteresowani także aktywnością radnych Mokotowa. Pozytywną jaskółką ich działalności było wspomniane zebranie Komisji Gospodarki Komunalnej, Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Mokotów.

Stowarzyszenie Mokotów dla wszystkich zawiązało, wspólnie z aktywnymi mieszkańcami  Augustówki, zespół roboczy. Zespół ten będzie pozyskiwał informacje, aby rzetelnie przedstawiać je mieszkańcom. Natomiast przyszłość obszaru Augustówki wymaga opracowania planu jego rozwoju z pożytkiem dla mieszkańców i miasta Warszawy. Mokotów dla wszystkich będzie w tym zakresie współpracować z organami samorządu oraz z zainteresowanymi podmiotami. Oczywiście sprawa związana ze skutkami projektowanej instalacji „jednostki wielopaliwowej” będzie interesować Mokotów dla wszystkich. To sprawa na już, która wymaga współpracy z PGNiG Termiką, jako inwestorem instalacji, właścicielem EC Siekierki.

Andrzej Rogiński

Udostępnij

About Author