wtorek, 23 kwietnia

Ogólnopolska Koalicja Samorządowa wpisana do rejestru

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

12 grudnia 2020 r. w Tarnowie Podgórnym odbyło się zebranie założycielskie związku stowarzyszeń Ogólnopolska Koalicja Samorządowa (OK Samorząd). Z tą myślą spotkali się przedstawiciele 12 organizacji samorządowych, reprezentujących 10 regionów w Polsce.

Uczestnicy spotkania jednomyślnie poparli pomysł założenia związku stowarzyszeń, który będzie początkiem budowania silnej ogólnopolskiej organizacji. Nazwa „Ogólnopolska Koalicja Samorządowa” ma pokazywać z jednej strony ponadregionalny charakter związku, a z drugiej podkreślać niezależność każdego z członków-założycieli.

Na zebraniu założycielskim wybrano Zarząd Krajowy. Przewodniczącym został Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka, Wiceprzewodniczącymi – Prezydent Szczecina Piotr Krzystek i Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, Sekretarzem Prezydent Siedlec Andrzej Sitnik, a Skarbnikiem – Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. W Zarządzie pracować też będą: Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut i Wicestarosta Olsztyński Jacek Szydło. Wybrano także komisję rewizyjną, której przewodniczącym został Wiceburmistrz Augustowa Filip Chodkiewicz.

​Spotkanie zakończyło się podpisaniem wspólnej deklaracji programowej. Jej treść znalazł się w Preambule statutu związku organizacji samorządowych pod nazwą Ogólnopolska Koalicja Samorządowa. Taka też jest misją OKS.

Preambuła

Samorządność to wolność samodzielnego decydowania. która uwzględnia zróżnicowanie poglądów, potrzeb i zainteresowań członków wspólnoty lokalnej oraz sprzyja jak najszerszej ich aktywności. Jest ona możliwa wyłącznie przy maksymalnym zdecentralizowaniu władzy i przekazaniu jej w ręce tych, którzy są najbliżej lokalnych wyzwań, potrzeb i oczekiwań.

Samorządność to odpowiedzialność. Podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnych wymaga odwagi, obiektywizmu, myślenia strategicznego i jasno określonej wizji lokalnego rozwoju na bazie indywidualnych uwarunkowań.

Samorządność to potrzeba współpracy i wspólnego szerokiego działania. Jej wyrazem i ucieleśnieniem jest Ogólnopolska Koalicja Samorządowa.

Deklarujemy, że nasze wspólne działania na rzecz wzmacniania i obrony samorządności na różnych szczeblach powodowane są troską o wolność oraz społeczną, obywatelską odpowiedzialnością za nasze małe ojczyzny i za Polskę.

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu decyzją z dn. 5 lutego 2021 r. postanowił wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego związek stowarzyszeń Ogólnopolska Koalicja Samorządowa, z siedzibą w Tarnowie Podgórnym. Dane rejestrowe są dostępne pod numerem KRS 0000881632.

Statutowe cele OKS:

Propagowanie idei samorządności jako podstawy rozwoju lokalnej społeczności, której głównym podmiotem są mieszkańcy,

Działanie na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego,

Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego miast i wsi,

Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji samorządowych,

Wspieranie działalności organizacji członków Koalicji w zakresie realizacji ich założeń statutowych,

Oddziaływanie na kształtowanie prawodawstwa dotyczącego samorządu na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym,

Działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych i samorządowych
z administracją publiczną wszystkich szczebli,

Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz poszanowania zasady trójpodziału władzy i fundamentalnych zasad demokracji,

Promowanie osiągnięć jednostek samorządu terytorialnego, samorządowców oraz obywateli zrzeszonych w organizacjach pozarządowych,

Propagowanie i wspieranie zaangażowania obywateli w życie publiczne poprzez realizowanie biernego prawa wyborczego,

Ochrona i reprezentowanie na zewnątrz wspólnych interesów zrzeszonych członków.

Pełna treść statutu znajduje się na stronie www.oksamorzad.pl

Sygnatariuszem Warszawy jest stowarzyszenie Mieszkańcy. W jego imieniu występował prezes Paweł Suliga.

Wkrótce stowarzyszenia z Warszawy i Mazowsza będą składać dokumenty o przystąpieniu do związku stowarzyszeń Ogólnopolska Koalicja Samorządowa.

Red.

 

Udostępnij

About Author