poniedziałek, 20 maja

Jesteśmy dla mieszkańców

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Aktywni mieszkańcy lokalnych wspólnot w Warszawie, na Mazowszu są samorządowcami. Potwierdzili to stojący na czele samorządów goście z Polski, którzy zawitali na Ursynowie. Co powiedzieli?

Andrzej Sitnik, prezydent Siedlec, reprezentuje Stowarzyszenie Mieszkańców Bezpartyjne Siedlce, sekretarz Zarządu Krajowego Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej: – Partie muszą, a my chcemy. Chcemy sami decydować o tym, co jest ważne dla wspólnoty samorządowej. Idzie o to, by decydował samorząd a nie baronowie partyjni. Dlatego zachęcam do przystępowania do Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej. Przyjdą wybory i będziemy wystawiali kandydatów do organów samorządu , do Sejmu. Zmiana zależy wyłącznie od nas.

Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, reprezentuje Stowarzyszenie Bezpartyjni Pomorze Zachodnie, wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OKS: – Życie każdego z mieszkańców jest związane z samorządem poprzez liczne usługi publiczne, które samorząd mu codziennie zapewnia – od rana do wieczora. Jeśli chcemy być partnerem, jeśli chcemy coś osiągnąć, to musimy mieć siłę.

Marian Błachut, burmistrz Czechowic-Dziedzic, prezes Stowarzyszenia „Nowa Inicjatywa”, członek Zarządu Krajowego OKS: – Samorząd to ludzie wspólnoty. Władza centralna dzieli środki finansowe dla gmin po uważaniu. Musimy dawać ludziom nadzieję, nieść dobra nowinę. Jednoczyć Polskę, jednoczyć samorządowców.

Tadeusz Czajka, wójt Tarnowa Podgórnego, przewodniczący Zarządu Krajowego OKS, prezes Ruchu Społeczno-Samorządowego Bezpartyjni – Wielkopolska: – Zachęcam wszystkich do odwagi. Jeśli połączymy siły w ramach naszego związku stowarzyszeń, to zaczniemy być poważnie traktowani. Dzisiaj rząd dzieli środki finansowe dla gmin w sposób nie transparentny, w oparciu o preferencje partyjne. Zostaliśmy wybrani przez mieszkańców i tylko oni mogą nas inspirować do działania i rozliczać. Jesteśmy dla mieszkańców.

Niebawem opublikujemy wywiad z Tadeuszem Czajką.

Większość członków Zarządu Krajowego Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej z daleka przyjechało 29 maja 2021 r. do Warszawy by wziąć udział w mazowieckiej konferencji „Bezpartyjny samorząd – jesteśmy dla mieszkańców”. Można stąd wysnuć wniosek, że szanują lokalne stowarzyszenia samorządowców Mazowsza i wspólnie chcą tworzyć warunki dla wykonywania przez samorząd zadań dla mieszkańców lokalnych wspólnot. Przytoczone powyżej zdania świadczą o intencjach i oddają atmosferę konferencji.

Wypowiadali się również mazowszanie. Dariusz Kacprzak, zastępca burmistrza Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy mówił o potrzebie ustawowych kompetencji dla dzielnic Warszawy. Jolanta BatyckaWąsik, wójt Gminy Lesznowola wskazała na drogę samorządu do sukcesu i stwierdziła, że wiedza jest objęta najwyższą stopą zwrotu. Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa powiedział m.in.: – Musimy robić wszystko by mieć posłów i senatorów. Potrzebna jest organizacja niezależna od partii. Mieszkańcy muszą wiedzieć, że na rozdawnictwie nie da się ujechać. A jak władze zmniejszą udział samorządu w PIT to finito dla gmin. Byt mieszkańców powinien zależeć od nich samych.

Konferencję zorganizowali: Stowarzyszenie „Mieszkańcy” w Warszawie, Stowarzyszenie Mieszkańców Bezpartyjne Siedlce i Stowarzyszenie „Wiarygodność, Niezależność, Dialog” z Nowego Dworu Mazowieckiego. Całość prowadził Wojciech Matyjasiak, zastępca burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, który przedstawił projekt uchwały uczestników konferencji „Bezpartyjny samorząd – jesteśmy dla mieszkańców”. Poniżej zamieszczamy pełny tekst przyjętej uchwały.

Andrzej Rogiński

Fot. Andrzej Rogiński

Uchwała uczestników konferencji „Bezpartyjny samorząd – jesteśmy dla mieszkańców”

Jesteśmy bezpartyjnymi, niezależnymi samorządowcami, zostaliśmy wybrani przez mieszkańców i tylko oni mogą nas inspirować do działania i rozliczać. Ale określenie „samorządowcy” obejmuje nie tylko osoby sprawujące mandat z wyboru – to także ruch społeczny, w którym uczestniczy wielu aktywnych mieszkańców.

Jako przedstawiciele społeczności lokalnych mamy prawo i obowiązek wypowiadania się w różnych sprawach publicznych, zwłaszcza dziś, gdy wiele działań władz centralnych budzi niepokój mieszkańców. Najczęściej podnoszą oni następujące kwestie:

– katastrofalny stan systemu publicznej ochrony zdrowia,

– nieefektywna polityka migracyjna i demograficzna, która powoduje szybsze wyludnianie się wielu polskich miast i gmin,

– nakładanie na mieszkańców kolejnych podatków, co skutkuje ograniczaniem ich możliwości inwestycyjnych i obniżeniem w długim okresie produktywności polskiej gospodarki,

– tworzenie przepisów hamujących przedsiębiorczość i utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej i produkcji rolnej,

– drukowanie pieniędzy bez pokrycia we wzroście PKB, idące w ślad za tym obniżenie poziomu lokat bankowych i uruchomienie spirali inflacyjnej.

Mieszkańcy zwracają też uwagę na przypadki marnotrawienia przez władze pieniędzy publicznych, zawłaszczanie niezależnych instytucji państwa demokratycznego oraz wykorzystywanie mediów publicznych do jednostronnej, zgodnej z linią rządu, nierzetelnej komunikacji.

Wiemy, że zadaniem każdej gminy, każdego powiatu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ich ustawowych zadań. Jako bezpartyjni samorządowcy chcemy jak najlepiej służyć naszym mieszkańcom. Ale jest to niemożliwe, gdy – niezależnie od działań samorządów – rosną koszty prowadzenia szkół i przedszkoli, rosną ceny energii, rosną ceny zamawianych przez gminę towarów, usług i robót budowlanych. Nie da się dobrze wypełniać zadań samorządowych, gdy rząd z premedytacją, znając skutki swego działania, ogranicza dochody gmin.

Co więcej, obawiamy się, że jedynym, co rząd zaoferuje gminom z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej, będą długoterminowe pożyczki. Pomoc bezzwrotną otrzymają zapewne tylko te miasta i gminy, w których władzę sprawują partyjni nominaci… – przecież tak już było!

Nie prosimy rządu o zapomogi dla naszych gmin i powiatów – dla i w imieniu mieszkańców apelujemy o sprawiedliwość. Dlatego domagamy się:

– oddania samorządom całości dochodów z podatku PIT,

– rozszerzenia subwencji celowej dla gmin o subwencję na prowadzenie przedszkoli,

– rozszerzenia subwencji celowej dla powiatów o subwencję na inne ich zadania niż oświata.

Ponadto oczekujemy radykalnej zmiany polityki rządu w obszarach zarządzania, które dotyczą żywotnych interesów mieszkańców miast i gmin, a w szczególności:

– wspierania – w trosce o miejsca pracy – przedsiębiorczości poprzez poprawę warunków do prowadzenia działalności gospodarczej,

– rewizji aktualnej polityki transportowej i przeznaczania większych środków na rozbudowę sieci dróg ekspresowych i autostrad,

– efektywnego reformowania polskiej gospodarki w celu ochrony środowiska naturalnego,

– radykalnej zmiany systemu obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, która zapewni pełne finansowanie przez NFZ realizacji usług medycznych w Polsce – bez limitów
i wielomiesięcznego oczekiwania w kolejce na wykonanie usług medycznych.

Wzywamy bezpartyjnych i niezależnych samorządowców w całym kraju do przyłączenia się
do Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej – tylko działając razem możemy doprowadzić
do poprawy warunków życia mieszkańców polskich miast, gmin i powiatów.

 Warszawa, 29 maja 2021 roku

Uczestnicy konferencji „Bezpartyjny samorząd – jesteśmy dla mieszkańców”

Udostępnij

About Author