piątek, styczeń 28

Pierwsze ustępstwa Termiki

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

PGNiG TERMIKA SA wystąpiła 20 marca 2017 r. z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednostki wielopaliwowej w EC Siekierki. Wielopaliwowość polega na spalania trzech paliw: węgla, RDF i biomasy. W kotle są to paliwa. Jednak w transporcie RDF i biomasa są odpadami, które nie powinny być przewożone w terenie zabudowanym mieszkaniami.

Dane z raportu środowiskowego

Wniosek został poparty tzw. raportem środowiskowym wykonanym na zlecenie inwestora. Zawarto w nim m.in. dane dotyczące transportu. Z punktu widzenia mieszkańców okolic Elektrociepłowni Siekierki, w tym przede wszystkim Augustówki i Małych Siekierek, ruch pojazdów samochodowych już dzisiaj jest nadmierny. Oprócz EC Siekierki znajdują się tam trzy betoniarnie oraz przedsiębiorstwa odbierające i sortujące odpady: Remondis, Suez i Lecaro. Ponadto przy ul. Zawodzie znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, którego specjalnością jest odbieranie farb i lakierów. Wjazd do tych firm jest od ulicy Zawodzie, która jest dla części osiedla główną drogą dojazdową do prywatnych domów. Wymienione zakłady są przyczyną znacznego ruchu wyspecjalizowanych samochodów ciężarowych, betoniarek, śmieciarek, szambiarek. W godzinach szczytu komunikacyjnego wjeżdżają samochody osobowe mieszkańców Augustówki oraz Zawad. Powstają korki, wzmaga się hałas a z rur wydechowych wylatują dodatkowe spaliny.

To jakie krytyczne znaczenie ma dla mieszkańców przepustowość ulic otaczających EC Siekierki obnaża horror komunikacyjny związany z częściowym zamknięciem dla ruchu ul. Zawodzie. Mieszkańcy Zawad są praktycznie pozbawieni możliwości prostego wyjazdu ze swoich osiedli. Na Augustówce trwa drogowe bezprawie, gdyż kierowcy ciężarówek przy braku policyjnych kontroli łamią setki razy dziennie istniejące zakazy.

Mieszkańcy bardzo poważnie zaniepokoili się informacjami zawartymi w raporcie środowiskowym. Przewidziano w nim 63 ciężarówki dziennie przywożące RDF oraz 72 ciężarówki dziennie z biomasą. Ponadto: 2500 przejazdów rocznie ciężarówek wywożących żużel czyli 9,6 ciężarówki dziennie, 2500 przejazdów rocznie czyli 9,6 autocystern z wapnem hydratyzowanym i mączką wapienną, 1000 kursów rocznie czyli 3,85 kursów dziennie samochodów z gipsem. A zatem dziennie w jedną stronę przejeżdżać ma 63 + 72 + 9,6 + 9,6 + 3,85 = 158 ciężarówek. Liczbę tą mnożymy przez dwa gdyż trzeba liczyć zarówno wjazdy jak i wyjazdy. 158 x 2 = 316 kursów dziennie.

Gdyby przyjąć 8-godzinny dzień pracy to w ciągu jednej godziny przejeżdżałoby 39,5 ciężarówki a więc co 91 sekund następowałby jeden przejazd. Wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wskazał, że transport samochodowy można prowadzić wyłącznie w godzinach 6:00 – 22:00. Wówczas częstotliwość kursów można zmniejszyć.

Na czym polega ustępstwo?

Pięć godzin trwało 9 grudnia 2021 r. w EC Siekierki spotkanie konsultacyjne strony społecznej z przedstawicielami inwestora. Zbigniew Peszt, kierownik Wydziału Strategii i Analiz PGNiG Termika poinformował o zwiększeniu udziału kolei w transporcie a więc zmniejszeniu przejazdów ciężarówek. W nowej wersji RDF przewożony ma być w połowie przez kolej a w połowie przez samochody. Natomiast biomasa w 90. Procentach koleją a więc na transport samochodowy przypaść ma 10 %.

Oznacza to, że RDF przewożony będzie przez 31,5 ciężarówki dziennie a biomasa przez 21,4 ciężarówki dziennie. Łącznie będą to o 82 ciężarówki mniej x 2 kursy. Całkowita liczba kursów, wliczając te z żużlem, wapnem hydratyzowanym, mączką wapienną, gipsem wyniesie 234.

Przyczyną ustępstwa był sprzeciw społeczny i publikacja w prasie lokalnej. Paweł Przychodzeń, wiceprezes PGNiG Termika przyznał, że koszt wybudowania ulicy Czerniakowskiej Bis – dla ominięcia ulic z budynkami mieszkalnymi – od Trasy Siekierkowskiej do Elektrociepłowni jest zbyt wielki więc lepiej korzystać z transportu kolejowego. Inwestor dokonał, według własnego mniemania, wielkiej zmiany. Tyle, że przybędą dziennie 234 kursy ciężarówek.

Ustępstwo drugie

Termika zrezygnowała ze spalania węgla, w którego miejsce pojawi się więcej biomasy. Nastąpi więc znacząca redukcja emisji CO2.

Ustępstwo trzecie

Inwestor odstąpił od utajniania informacji. Kilka miesięcy temu przedstawiciele Termiki uczestniczyli w posiedzeniach komisji radnych dzielnic Mokotów i Wilanów. I chociaż takie posiedzenia są jawne dla każdego obywatela to nie chcieli przekazać swojej prezentacji, aby przypadkiem nie została ujawniona. Tym razem uczestnicy konsultacji otrzymali egzemplarze prezentacji. Po drugie inwestor zobowiązał się nie tylko ustnie ale także w prezentacji, że  będzie informować o postępach w projekcie na stronie internetowej (https://www.termika.pgnig.pl/BudowaJednostkiWielopaliwowej) oraz przesyłać powiadomienia do urzędów dzielnic Mokotów i Wilanów.

Ustępstwa hipotetyczne

Nastąpić ma korekta raportu środowiskowego, aby ponownie dokonać „oceny oddziaływania na środowisko w procedurze wniosku o pozwolenie na budowę Jednostki Wielopaliwowej”. Nie będzie to więc nowy raport środowiskowy, w którym uzupełnione by były braki.

Wątpliwa jest rzetelność przedłożonego raportu. Nie zawiera on bowiem opisu skutków zdrowotnych nowej instalacji dla okolicznych mieszkańców. Przecież ludzie ci stanowią część środowiska naturalnego. Brak ukazania konsekwencji kontaminacji (zmieszania różnorodnych czynników w nową całość) powietrza i gleby dla życia i zdrowia ludzi.

Jest to o tyle istotne, że pomiar emisji dioksyn i furanów nie będzie dokonywany w sposób ciągły a jedynie – jak deklaruje Spółka raz na 6 miesięcy. Taka częstotliwość pomiarów nie pozwala zidentyfikować chwilowych skoków emisji tych substancji wynikających z procesu technologicznego. Krytycznym elementem bezpieczeństwa tego projektowanej instalacji jest kontrola emisji dioksyn i furanów. Wokół EC Siekierki zlokalizowane jest setki amatorskich działek, gdzie szukający wytchnienia warszawiacy hodują marchewkę i pietruszkę

Dopuszczalna norma hałasu w dzień dla terenów zamieszkałych wynosi 50 dB, a w nocy 40 dB. Ciężarówki emitować będą od 66,1 do 90,6 dB. Wentylatory przez całą dobę od 83,3 dB do 89,7 dB. Na str. 197 Raportu o oddziaływaniu na środowisko czytamy: „nie stwierdza się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu zarówno w porze dnia jak i w porze nocy.”

W końcu lat 80-tych XX w. mieszkańcy w czynie społecznym zbudowali wodociąg. Często występują jednak przerwy w dostawach wody bo stara instalacja psuje się. MPWiK dostarcza wodę, na której widok odwraca się głowę. Nie wszyscy mogą korzystać z wodociągu a studnie wyschły co mieszkańcy wiążą z działalnością EC Siekierki. Dostępnością mieszkańców do wody pitnej raport nie zajął się, ale wiele uwagi przeznaczył dostępności wody pitnej dla pracowników.

Raport utracił również swoją aktualność w związku z odejściem od spalania węgla.

Brak zobowiązania

Brak zapowiedzi opracowania koncepcji transportu drogowego. A przecież ciężarówki, choć w zmniejszonej liczbie, będą dowozić odpady do Elektrociepłowni. Nie wyobrażam sobie merytorycznego raportu środowiskowego bez tej koncepcji. Rozumiem ból inwestora, gdyby musiał wybudować ul. Czerniakowską Bis.

Uczestnicy konsultacji

9 grudnia br. spotkanie konsultacyjne otworzyli: Paweł Przychodzeń, prezes PGNiG Termika i Rafał Miastowski, burmistrz dzielnicy Mokotów m.st., Warszawy. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele stowarzyszeń: Mokotów dla wszystkich, Miasto Ogród Sadyba, Augustówka Małe Siekierki IV, sześciu radnych Dzielnicy Mokotów wraz z przewodniczącym Rady, prezes MSM Energetyka, członkowie Rady Osiedla Bernardyńska, przedstawicielka Wspólnoty Mieszkaniowej „Bernardyńska 4.” Przedstawiciele Wspólnoty Mieszkaniowej „Syta 175” spotkali się z przedstawicielami Termiki 6 grudnia zgłaszając istotne pytania.

Przewidziane są kolejne spotkania.

Andrzej Rogiński

Ilustracja: Grafika przedstawia wygląd jednostki wielopaliwowej. Źródło: PGNiG Termika

Udostępnij

About Author