poniedziałek, 15 lipca

OK Samorząd o pomocy obywatelom Ukrainy

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

30 marca 2022 r. w Tarnowie Podgórnym odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej.

Zjazd udzielił absolutorium Zarządowi Krajowemu i Komisji Rewizyjnej. Delegaci dyskutowali o potrzebie obrony samorządu terytorialnego przed niszczącymi go działaniami władz centralnych kraju. Za niedopuszczalne uznano nakładanie na samorząd nowych obowiązków przy jednoczesnym obniżaniu należnych wpływów środków finansowych. Z troską mówiono o skutkach projektowanej obniżki podatku PIT dla osób fizycznych bez rekompensaty dla samorządu, który liczy na wpływy z tego podatku. Oznaczać to będzie dalsze obniżenie wpływów do budżetów gmin. Jednostki samorządu cechuje gospodarność i poszanowanie publicznych pieniędzy. Każda z nich chciałaby realizować słuszne oczekiwania mieszkańców. Skąpe środki przy jednoczesnym obniżeniu siły nabywczej złotówki stawiają samorząd w trudnej sytuacji. Rząd powinien wspierać a nie ograbiać samorząd z pieniędzy

W trosce o mieszkańców wspólnot samorządowych należy przygotować się do kampanii wyborczej. W poszczególnych województwach będą powstawały oddziały regionalne przygotowujące obywateli do wyborów.

We wstępie do statutu OK Samorząd zapisano m.in.: „Samorządność to wolność samodzielnego decydowania, która uwzględnia zróżnicowanie poglądów, potrzeb i zainteresowań członków wspólnoty lokalnej oraz sprzyja jak najszerszej ich aktywności. Jest ona możliwa wyłącznie przy maksymalnym zdecentralizowaniu władzy i przekazaniu jej w ręce tych, którzy są najbliżej lokalnych wyzwań, potrzeb i oczekiwań.”

Zjazd zwrócił się do rządu RP z apelem w sprawie działań pomocowych na rzecz osób przybywających z Ukrainy. Zjazd podziękował polskim obywatelom, którzy zadeklarowali noclegi i zapewnili wsparcie rzeczowe. Działania związane z pomocą nadal kredytowane są przez społeczności lokalne. Rząd deklarował pokryć realizację zadań podjętych przez jednostki samorządu terytorialnego. Samorząd nie otrzymał środków finansowych.

Andrzej Rogiński

Apel Zjazdu do rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie działań pomocowych na rzecz osób przybywających z Ukrainy

Od pierwszych dni rosyjskiej agresji w Ukrainie płynie do Polski nieprzerwany potok ludzi potrzebujących pomocy. Natychmiast, z bezinteresownym wsparciem, przyszli polscy obywatele – członkowie naszych społeczności lokalnych – którzy zadeklarowali noclegi i zabezpieczyli wsparcie rzeczowe, za co my, uczestnicy Krajowego Zjazdu Delegatów, dziękujemy.

Dzisiaj ciężar udzielania pierwszej niezbędnej pomocy przejmują organizacje pozarządowe i samorządy. Wolontariusze wspierają uchodźców oddolnie, zapewniając pobyt i prowadząc lokalne zbiórki rzeczowe. Z kolei samorządy przyjmują dzieci do placówek oświatowych, rejestrują uchodźców w systemie PESEL, organizują magazyny pomocy humanitarnej, uruchamiają lokalne punkty informacyjne i pośrednictwa pracy.

Apelujemy o ścisłą współpracę między rządem, samorządem i organizacjami pozarządowymi. Skala wyzwania oraz szeroki zakres koniecznej pomocy wymagają skoordynowania działań na ogólnopolską skalę, wprowadzenia jednolitych rozwiązań systemowych oraz – co oczywiste – gwarancji systematycznego i stałego finansowania z budżetu państwa. Tymczasem środki zapowiedziane przez rząd na pokrycie kosztów realizacji tych zadań nie zostały dotąd przekazane samorządom. Oznacza to, że działania związane z pomocą uchodźcom są nadal kredytowane przez nasze społeczności lokalne.

Uważamy, że w obecnej sytuacji niezbędne jest wprowadzenie systemu relokacji osób przybywających z Ukrainy, pozwalającego na bardziej równomiernie obciążenie samorządów. Działania w tej kwestii muszą być skoordynowane ponadregionalnie i mieć zagwarantowane przez budżet państwa finansowanie.

Jednocześnie, w obliczu perspektywy przybycia do Polski kolejnych rzesz ludzi uciekających z terenów objętych działaniami wojennymi, zwracamy uwagę na pilną konieczność podjęcia rozmów z Unią Europejską celem wypracowania warunków oraz współfinansowania szybkiej relokacji uchodźców w innych krajach członkowskich.

Udostępnij

About Author