wtorek, 23 kwietnia

Spalarni odpadów w EC Siekierki nie będzie

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Andrzej Rogiński

Ustąpił strach mieszkańców przed zalewem ciężarówek wożących odpady do Elektrociepłowni Siekierki. PGNiG Termika wycofała się z inwestycji drastycznie obniżającej standard zamieszkania. Świadczy o tym decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Decyzję potwierdziła PGNiG Termika.

25 maja Samorządowe Kolegium odwoławcze w Warszawie w całości uchyliło decyzję Prezydenta m.st. Warszawy ustalającej warunki zabudowy dla budowy bloku wielopaliwowego, potocznie zwanego spalarnią, w EC Siekierki. Ponadto SKO postanowiło przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów stanowi inwestycję celu publicznego. Wynikające stąd przepisy wskazują, że organ wydający warunki zabudowy, tzw. WZ-etki jest zobowiązany do „dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, zebrania materiału dowodowego w sposób wyczerpujący i rozpatrzenia całego materiału dowodowego.” Organ I instancji powinien był również odnieść się do braku zgodności planowanej inwestycji z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego.

Decyzja o warunkach zabudowy dla tej spalarni nie będzie jednak rozpatrywana. 6 czerwca 2022 r. Piotr Sprzączek, dyrektor Departamentu Ciepłownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska odniósł się do podniesionych przez stronę społeczną zagadnień transportowych związanych z budową spalarni w EC Siekierki. Ministerstwo zwróciło się do PGNiG Termika o przedstawienie wyjaśnień „w zakresie możliwości wystąpienia niekorzystnego wpływu zamierzonej inwestycji na komfort życia mieszkańców i na środowisko naturalne na terenach pobliskich wobec EC Siekierki.” Inwestor odpowiedział Ministerstwu, że została podjęta decyzja o warunkowym odstąpieniu od realizacji projektu i uruchomieniu prac nad alternatywnymi rozwiązaniami technicznymi modernizacji istniejącego majątku produkcyjnego. Termika stwierdziła, że „obecnie prace przy projekcie budowy Jednostki wielopaliwowej zostały wstrzymane.”

Mimo odnotować, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska uważa, że „wątpliwości i uwagi dotyczące niezbędnych inwestycji w transformację jednostek wytwórczych w kierunku ograniczenia emisji realizowanych na terenie Elektrociepłowni Siekierki powinny być wyjaśniane z inwestorem w duchu porozumienia i negatywnych skutków dla lokalnej społeczności.”

8 czerwca 2022 r. Biuro Komunikacji PGNiG Termika, w emailu do strony społecznej, powtórzyło za Ministerstwem, że prace przy budowie Jednostki Wielopaliwowej zostały wstrzymane. Jednocześnie inwestor złożył obietnicę, że będzie informować stronę społeczną o postępach prac. Trzeba jednak podkreślić, że Termika co najmniej dwukrotnie nie wywiązała się ze złożonych obietnic. Gdy poinformowała o rezygnacji z udziału węgla w procesie spalania stwierdziła ogromne zmniejszenie liczby przejazdów dobowych ciężarówek. Okazało się, że ustępstwo było symboliczne. Strona społeczna została poinformowana o złożeniu w br. wniosku o wydanie Warunków Zabudowy dopiero po uprawomocnieniu się decyzji Prezydenta m.st. Warszawy jednocześnie zapominając, że wniosek ów miał być poprzedzony nową oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Miało to zapewnić możliwość udziału obywateli w postępowaniu przed wydaniem decyzji środowiskowej.

Strona społeczna zachowa czujność w sprawie zawieszonego warunkowo projektu budowy jednostki wielopaliwowej spalającej odpady. Nie wiadomo bowiem kiedy i na jakich warunkach go odwiesi. Nie wiadomo czy znowu postawi obywateli wobec faktów dokonanych. Jakakolwiek inwestycja miałaby powstać w rejonie EC Siekierki musi ona poprawić komfort zamieszkania i poprawić stan środowiska naturalnego.

Okazało się, że współdziałanie wielu interesariuszy tworzących stronę społeczną przyniosło efekty. O zastrzeżeniach i obawach dowiedzieli się radni Warszawy, Mokotowa i Wilanowa, urzędnicy warszawscy, mazowieccy i ministerialni. Akcje strony społecznej, udział w debatach z inwestorem, złożenie wielu pism do urzędów – o czym informowało „Południe” – scementowały stronę społeczną.

Warto wymienić uczestników strony społecznej: stowarzyszenie Mokotów dla wszystkich, Stowarzyszenie Augustówka Małe Siekierki IV, Towarzystwo na rzecz ziemi, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto Ogród Sadyba, Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyka”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Epoka”, Rada Osiedla Siekierki, wspólnoty mieszkaniowe ulicy Sytej i rejonu ul. Bernardyńskiej. Specjalne podziękowanie należy się Joannie Dembowskiej, radnej Mokotowa, która zgodziła się pełnić funkcję sekretariatu strony społecznej.

Udostępnij

About Author